9, సెప్టెంబర్ 2016, శుక్రవారం

నిర్గమనం 
మరణమా
ఆఖరి చరణమా
వినిపిస్తున్నది
వేణుగానమా
ఉన్నన్నాళ్ళు
ఇంత అజ్ఞానమా
మౌన మేల
అంతకరణమా
మరలి పోడానికి
ఇంత మధనమా
ఈ నిర్గమనం
ఇంత  మధురమా
వెళ్లి పోయాక
మళ్ళి జన్మమా
గతజన్మల

పాప పుణ్యమా 

4, జూన్ 2016, శనివారం

తపన
పాలసంద్రముమీద  పవళించిన స్వామి
గొల్ల ఇండ్ల పాలు గోరనేల
ఎదుటి వారి సొమ్ము ఎల్లవారికి తీపి ...   ---------వేమా

వేమన మహాకవి ఎంత బాగా అన్నాడో ఆనాడే
ఈ నాడది నిక్కచ్చి గా పాటించబడుతున్నది
'ప్రతి మనిషి మరియొకని  దోచుకునే వాడె ' అన్నారు శ్రీశ్రీ
మనవాళ్ళు ఎంత బాగా అర్ధం చేసుకున్నారో ఆ పాటని 
ఆ మహాకవి వాక్కులు తుచ తప్పక పాటిస్తున్నారు
ఏదో పాపం తినడానికి త్రాగడానికి లేక 
ఈ పని చేస్తున్నరనుకొంటే పోనీ పాపం అనుకుందాం
దాచుకొని దోచుకొని పొట్టలు పగిలేటట్టు పెంచుకొని ఆర్జించిన ఆ సంపద
కుక్క కాపలా కాయలేక గాడిద బరువు మోయలేక 
గిలగిల కోట్టుకొంటున్నవీళ్ళ నేమనాలి
ఇక్కడ జాతి జనులు ఆలో లక్ష్మణా అని 
ఆకలితో కొట్టుమిట్టాడుతుంటే
 జాతి సంపదని ఎక్కడెక్కడో దేశ దేశాల్లో పూడ్చి పెట్టి 
ఏమి ఎరుగనట్టు నీతులు  వల్లించే నేతల నేమనాలి
అన్ని అరణ్య రోదనలే .. అర్ధం లేని ఆవేదనలే  

ఎంత చెప్పినా ఎవరూ అర్ధం చేసుకోరూ !!!!! .------------------