9, సెప్టెంబర్ 2016, శుక్రవారం

నిర్గమనం 
మరణమా
ఆఖరి చరణమా
వినిపిస్తున్నది
వేణుగానమా
ఉన్నన్నాళ్ళు
ఇంత అజ్ఞానమా
మౌన మేల
అంతకరణమా
మరలి పోడానికి
ఇంత మధనమా
ఈ నిర్గమనం
ఇంత  మధురమా
వెళ్లి పోయాక
మళ్ళి జన్మమా
గతజన్మల

పాప పుణ్యమా