19, జనవరి 2012, గురువారం

నా నడక

అందరు దీపాలు వెలిగిం చుకొనే వేళ
నేను నీ రూపాన్ని వెలిగిం చుకొంటాను
అందరూ మనుష రూపాలు ధరించి
స్వార్ధం మోసం దుర్మార్గం
తదితర మార్గాల వైపు తరలి పోయే వేళ
నేనోకడినే ఏటికి ఎదురిదే వానిలా
నీ దివ్య సౌందర్యం వైపు నడక సాగిస్తాను
అందరికి నేను వెర్రి వాడిలా కనిపించినా
ఎర్రని పెదవి వైపుగా నా నడక
ఓ దివ్య పధం చేరుకోవాలని
అద్భుత నిధిని చేకొనాలని

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి