24, జనవరి 2012, మంగళవారం

ఆత్మను వెలిగించు కోవాలని

నీలో ఒక అమ్మ ఉన్నది
ఆమెకు నా నమోవాకాలు
నీలో ఒక చెల్లి ఉన్నది
ఆమెకు నా ఆశీర్వచనాలు
నీలో ఒక ఆర్తి ఉన్నది
దానికి నా అభినందనలు

నీలో ఒక అగ్ని ఉన్నది
దానికి నా ఆహ్వానాలు

అడగాలని ఉంది
ఈ సహనం ఎన్నాళ్ళు
ఈ దహనం ఎన్నాళ్ళు
నిలదీయాలని ఉంది
ఈ నిర్లిప్తత ఎన్నాళ్ళు
ఈ నిర్వేదం ఎన్నాళ్ళు
బ్రద్దలు కొట్టాలని ఉంది
భస్మం చేయాలనీ ఉంది
అర్ధం లేని నియమాలు
నిద్దుర లేపాలని ఉంది
సిద్ధం చేయాలని ఉంది
నీకోసం సరికొత్త ఉదయాలు
బ్రతికించు కోవాలని ఉంది
నా అమ్మను నీలో
వెలిగించు కోవాలని ఉంది
నీ ఆత్మను నాలో

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి