14, ఫిబ్రవరి 2012, మంగళవారం

ఇది ఏమి లోకం

ఇది ఏమి శోకం ఇది ఏమి లోకం
ఇది ఏమి దాహం ఇది ఏమి మోహం
ఇలా దీనాతి దీనంగా హీనంగా
నీచ నికృష్ట నిబిడాంధకారంగా
ఎన్నాళ్లీ శోకదావానల దగ్ధ గీతం
దుర్భర దుస్సహ దుర్వినీత జ్వలిత గానం //

ఇరుగు పొరుగు తెలియక
ఈ పరుగులెందుకో తెలియక
మనసుకి హృదయానికి శృతికలవక
ఎంత కాలమీ తికమక
ఎందు కోసమీ యవనిక //

నిదుర రాని రాత్రులు
పనికి రాని ఆస్తులు
తన మరణ శాసనం తానె రాసుకొని
సాగి పోతున్న శవ యాత్రలు
దగ్ధ మౌతున్న సజీవ పాత్రలు//

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి