8, ఫిబ్రవరి 2012, బుధవారం

కౌగిలి కారాగారం

ఒక చిన్ని నవ్వు
ఏమి మంత్రం వేసిందో
ఒక చిలిపి సైగ
ఎంత రాద్దాంతం చేసిందో
కనురెప్ప వొంగి
ఎన్ని కర్పూర దీపాలు వెలిగిం చిందో
కంటిపాప ఒదిగి
ఎన్ని స్వప్నాలు రాసి పోసిందో
ఎగురుతున్న పయ్యెద
ఎన్ని ఏకాంతాలు కల్లోలితం చేసిందో
నడుమల్లన ఊగి
ఎన్ని ఇడుములు సృష్టిం చిందో
జడ కరినాగై సాగి
ఎన్ని సార్లు కాటు వేసిందో
ప్రతి కదలిక ఇలా ప్రాణాంతకమై పోతుంటే
కాలం గిలగిలా కొట్టు కొని ఆగి పోతుంటే
తప్పకుండా ఇది శిక్షార్హ మైన నేరం
తప్పదు, నీకీ కౌగిలి కారాగారం

1 వ్యాఖ్య: