14, ఫిబ్రవరి 2012, మంగళవారం

పురి విప్పిన పరువాలు

దాచుకోకమ్మా కోకమ్మా
పూతరేకుల పరువాలు
దాచాబోకమ్మా రైకమ్మ
పూలతావుల లావణ్యాలు //

ఎంత దాచినా దాగవులే
దోరదోర అందాలు
ఎంత ఆపినా ఆగవులే
అరజారిన పయ్యెదలు

ఏ పాపం ఎరుగవులే
కంపించే అధరాలు
ఏ శాపం ఇవ్వవులే
ఎరుపెక్కిన నయనాలు //

ఎవరో ఒకరికి ఇవ్వాలి
దాచిన సిరి సంపదలు
ఇంకొకరికి అంకిత మివ్వాలి
మూసిన పెదవుల ముచ్చటలు
ఏ ఎండ కన్ను ఎరుగనివి
పురి విప్పిన పరువాలు
ఎంత ఇచ్చినా తరగనివి
ఈ ముద్దు మురిపాలు //

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి