8, ఫిబ్రవరి 2012, బుధవారం

ఈ దారిన వస్తావో రావో !

ఎందరో ఈ దారిని నడిచి వెళ్ళారు
తమ జ్ఞాపకాల్ని అపురూపంగా విడిచి వెళ్ళారు
చిరునవ్వులు వెదజల్లుకొంటు వెళ్ళారు
సిరి వెన్నెల సంబరంగా మోసుకెళ్ళారు
అనురాగంతో అంధకారాన్ని అధిగమించారు వాళ్ళు
బృందగానంతో బాధల్ని మధించారు వాళ్ళు
సంకల్పాన్ని అవలీలగా సాధించారు
సంతోషాన్ని కడదాకా మోశారు
ఆ మహనీయుల అడుగు జాడల్ని అద్భుతంగా తిలకిస్తున్నారు
వారి మహోన్నత చరితను అనాదిగా పఠిస్తున్నారు
ఎందుకో మరి అందరూ మహాత్ములు కాలేక పోతున్నారు
ఏలనో మరి మహాభి నిష్క్రమణం చెయ్యలేక పోతున్నారు

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి