10, మే 2012, గురువారం

ఎన్నెన్ని ఎదురుతెన్నులో

నవ్వులు నేర్పమని పువ్వులు 
నడకలు నేర్పమని సెలయేళ్ళు 
నిన్ను ప్రాధేయ పడినాయని విన్నాను 
 
నయనాలలో కొలువుండాలని కలువలు
ముంగురులు ఊగించాలని మలయానిలములు 
ముచ్చట పడినాయని విన్నాను
 
నీలాంబరపు మెరుపులు నీ కనుపాపలలో 
ఆలింగ నాభిలాష క్రీగంటి చూపులలో 
కలవని తెలుసుకొన్నాను 
 
ఇంకా...
 
నీ పాదాల మెత్తని  స్పర్శ కోసం 
ఈ పచ్చిక మైదానం 
నీ సౌందర్య పరి మళాలలో
తడిసి తరించాలని ఈ పరిసరం 
నిన్ను తనివి తీరా 
తిలకించాలని ఈ నదీతీరం
ఎదురు చూపులు చూస్తున్నాయని
ఎదను తెరిచి వేచి ఉన్నాయని, విని
ఎంతగానో అచ్చెరువొందాను

1 వ్యాఖ్య: