10, మే 2012, గురువారం

మిత్రమా వెళ్లి పోయావా

అదేమిటి మిత్రమా !
అప్పుడే అదృశ్య మయ్యావ్ 
అంత తొందర ఏమొచ్చింది 
ఏ దివి నుండి  పిలుపొచ్చింది 
 
నిన్ననే కదా మనం 
మరణం గురించి మాటాడుకున్నాం 
మరణ చరణ కింకిణీరవం గురించి
మౌనంగా ముచ్చటించుకొన్నాం
ఇక్కడ మనిషిగా జన్మించడం గురించి
కడదాకా మనిషిగా మసలడం గురించి
మానవతా మందిరాల నిర్మాణం  గురించి
ఆ మనోజ్నసుందర పధాల గురించి
ఎంత సుదీర్ఘంగా చర్చించుకొన్నాం
 
విచ్చిన పని అయిపోగానే
పరిమళాలు విరజిమ్మిన కుసుమం
తోటను విడిచి వెళ్లినట్టు
వచ్చిన పని అయి పోగానే
గుండె గుండెలో నీ జ్ఞాపకాలు మిగిల్చి
ఎంత హాయిగా పయనమయ్యావ్
అంతలోనే ఒక మంచి పాటగా పుట్టాలని
అందరి  హృదయాలలో అడుగెట్టాలని
ఎంత మంచి నిర్ణయం తీసుకున్నావ్
 
ఏనాటిదో కదా మన పరిచయం
ఎంత బాధాకరమైనదో నిర్యాణం
ఎవరికైనా తప్పదు, అది అనివార్యం
           (మిత్రుని ఆకస్మిక మరణానికి చలించి )

1 వ్యాఖ్య: