29, మే 2012, మంగళవారం

రాత్రి ఓ అభినేత్రి

రాత్రి
ఓ అభినేత్రి
నాకలలోకొచ్చి
ఓ అభియోగం  చేసింది
దురభి ప్రాయంతో
నామీద నీలాపనింద వేసింది
కొన్నిఅక్షరాలు కూర్చి
తన గురించి
ఓ కావ్యం వ్రాయమంది
కొత్త రాగాలు సృష్టించి
తన సౌందర్యం
రాగ బద్ధం చేయమంది

నేను నవ్వాను
నా ఎదలోని
మువ్వల సడి
వినమన్నాను
నా మనసులోని
మల్లెల పరిమళాలు
నా కనుసన్నలలోని
వెన్నెల పరవళ్ళు
ఆమె అసమాన
సౌందర్యంతో కలగలిపి
కుప్పలు తెప్పలుగా
నేను వ్రాసిన వేల కావ్యాల్ని
ఆమె మ్రోల రాసులుగా పోశాను

ఆపై
విప్పారుతున్న
ఆమె రెప్పల్లో
పుప్పొడి రాగాలు చూశాను

4 వ్యాఖ్యలు: