17, మే 2012, గురువారం

నిన్న రాతిరి ఒక స్వప్నం

నిన్న రాతిరి ఒకస్వప్నం
నిన్ను కలుసుకొమ్మంది
నీ మదిలో మాటేదో
నన్ను తెలుసు కొమ్మంది
నువ్వు 'ఊ' అంటే
నీవెంటే ఉండి పొమ్మంది
నువ్వు ఔనంటే
నాబ్రతుకె కానుకిమ్మంది//

నీ పెదవి పైన   ఎవరి  పేరో రాసుంది
              చదువు కొమ్మంది
నీ చిరునవ్వులో ఏదో గమ్మత్తు ఉంది
              పొదువు కొమ్మంది
నీ పైట నీడలో నన్ను నడవమంది
నీ నడుము వొంపులో నాకు  విడిది అంది //

నీలి నయనాలలో ఆశ్చర్యమే
            పున్నమి వెన్నెల
మేని పరువాలలో అపురూపమే
             పుత్తడి బొమ్మలా
ఆ కడగంటి చూపులో ఎన్ని పడిగాపులో
ఆ వెచ్చని హాయిలో ఎన్ని మునిమాపులో //


2 వ్యాఖ్యలు: