10, మే 2012, గురువారం

శ్రీ శ్రీ గారి 'అగ్గి పుల్ల '

నువ్వేదో ప్రభంజనం 
సృష్టిస్తావనుకున్నాను గాని
ఇంకా తడి ఆరని
పసుపు పారాణి పైన
నీ ప్రతాపం చూపిస్తావనుకోలేదు

నీ మేధా సంపత్తితో
ఈ జగతిని వెలిగిస్తావనుకున్నాను గాని
అతి గతి లేని అమాయకుల గుడిసెల్ని
పరశురామ ప్రీతి చేస్తా వనుకోలేదు

నీ ఆకారం చూసి
రాకెట్లా దూసుకు పోతావని
కమ్ము కొస్తున్న చీకట్లను
చెరిపేస్తావని భ్రమించాను
నల్లని పెదవులపై న పడి దొర్లే
సిగరెట్ ఎంగిలి కోసం
పరితపిస్తా వనుకోలేదు

బీడీ ముక్క మొహంలో
అద్దం చూచుకొంటూనో
బొగ్గుల కుంపటి ముంగిట్లోనో
తూలి  పడ్తూ ఉంటె
దుశ్శాసనుని రొమ్ము చీల్చేదెప్పుడు
దురాగతాల తలరాత మార్చే దెప్పుడు
నిన్ను ఆకాశానికెత్తిన
ఆ మహాకవి ఆకాంక్ష నెరవేర్చే దెప్పుడు

ఆ చిన్ని గుడారాన్ని  వీడి
గుడి గోపురాల వైపు నడిచిరా
వెలుగు జాడ లేని
చీకటి ప్రాకారాల వైపు కదలిరా \
అగ్నివై, ఆగ్రహోదగ్రవై
అన్యాయాల్ని అక్రమాల్ని అరికట్టగా
నీతి లేని, నియతి లేని
నియంతల భవంతుల్ని
నిలువునా దహించగా ............

1 వ్యాఖ్య: