15, జులై 2012, ఆదివారం

కెవ్...................

A frog asked an astrologer
''pl. tell my future''
''A young smart girl will touch you ''
''Vow  when and where ! ? ''
''Next semistar  .... in biology  lab....  ''


ఓ కప్పు జ్యోతిష్యుడిని  ఆసక్తిగా అడిగింది
''నా భవిష్య వాణి వినిపించండి స్వామి ''

''త్వరలో నిన్నో అందమైన అమ్మాయి పలకరిస్తుంది''

''ఓహ్ ... ఎప్పుడు ఎక్కడ '' మండూకం గుండెల్లో   పట్టలేని ఆనందం

''రానున్న సెమిస్టర్ లో బయాలజీ ల్యాబ్ లో ......''

''.........................''

5 వ్యాఖ్యలు: