1, అక్టోబర్ 2012, సోమవారం

దరహాసం

ఆ దరహాసం కోసం
నీ అధరం ఎంతకాలం తపసు చేసిందో

ఆచిరునవ్వును ధరించాలని
 నీ పెదవి ఎంతగా ఉబలాట పడిందో

అక్కడ తడి పొడి తపనలపై
నీరెండ పడి ఒక హరివిల్లు విరిసింది

ఆ రంగుల వేదిక పైన నా చూపులు ముడివడి
నాలో విరిజల్లు కురిసింది

ఆ మెత్తని పానుపు పైన
మత్తుగా గమ్మత్తుగా ఉన్నట్టుంది
ఆ మందహాసం ఎంత హాయిగా శయనించింది

1 వ్యాఖ్య: