24, అక్టోబర్ 2012, బుధవారం

చెలి వొడి ..

కల ఒకటి వెంటబడి
నిదురన్నది కొరవడి
చేలమొకటి కనబడి
చేరుకున్నా చెలి వొడి //

కౌగిలిలో తలనిడి
ముద్దులతో ముడివడి
పొద్దుటి  సడి వినబడి
ఇద్దరమూ విడివడి //

అణువణువున అలికిడి
ఇద్దరిలో అలజడి
యవ్వనాల సవ్వడి
ఎదలోపల సందడి //

తనువుల ఒత్తిడి
తపనల చిత్తడి
ఆశల గారడీ
అంతలోనె చిడి ముడి//

2 వ్యాఖ్యలు: