1, అక్టోబర్ 2012, సోమవారం

ముంగురుల మృదులాస్యం

నీలి నింగి అల్లన వొంగి
నీ శిరస్సును నిమిరెనా ఏమి

ఆ తుమ్మెదలబారు
ఒక్కమారు రివ్వున వాలి
నీ తలపై నడయాడెనా ఏమి

ఒకసారి మోవిపై జారి
ఒకమారు గాలితో జత చేరి
ఎన్ని విలాసాలో
ఎన్నెన్ని విన్యాసాలో

అభ్యంజనానంతరం
ఆ కురుల కెంత సంబరం
మోమున ఆ స్వైర విహారం
పచ్చని ప్రాంగణాన   చేరి
ఆ కేరింతల వినోదం
అవి పలకరింపులో
పలవరింతలో
రహస్య సంప్రదింపు లో

నిసిరాతిరి వేళ
ఎదపై పవళించిన వేళ
మోమును కప్పినవి
కురుల రాగాలా
కారు మేఘాలా

ఆకురుల నింగిలో దాగిన
నగు మోము సోయగం
విరుల పరిష్వంగం లో
రంగు రంగుల వైభవం
వర్ణించగ నాకు సాధ్యమా

1 వ్యాఖ్య: