26, ఏప్రిల్ 2012, గురువారం

కిలికించితాలు 3


ఎవరు ఎక్కు పెట్టిరో
ఎదను నాటుకొంటున్నవి
 పదునైన బాణాలు                     
ఎవరు తలుపు తట్టిరో
 ఎదలోపల పల్లవించుచున్నవి
 మధుర గానాలు

ఎవరు కబురు పెట్టిరో
 నయనాల దాగినవి
 మలయానిలాలు

ఎవరు ఆశ పెట్టిరో
 చెక్కిలిని చేరినవి
 కుసుమాలయాలు

ఎవరు గాటు పెట్టిరో
 పెదవులపై అరవిరిసినవి
 అరుణోదయాలు
  
ఎవరు నన్ను చుట్టు ముట్టిరో
 ఎంత హాయి కురిసినవి
 ఆలింగనాలు

2 వ్యాఖ్యలు: