13, ఏప్రిల్ 2012, శుక్రవారం

పాట విన్నాను

పాట విన్నాను
పాపట సిందూరంలో
నిన్ను దాచుకున్నాను
పాటలాధరాన
ప్రణయ గీతం వ్రాసుకున్నాను
నీ పాటే..... పాడుతున్నాను //

నిదుర రాని వేళలో
నిను రమ్మని పిలిచాను
నీ ఎదురుగ నిలిచాను
పొదిగిన కౌగిట ఒదిగాను
ఒక కమ్మని కలగన్నాను //

పాట నీవు పాడగా
పల్లవి నేనైనాను
పదనిస రాగమైనాను
పగలంతా రావని తెలిసి
యుగాలు నిదురించే
ఊర్మిళ నైనాను //

చాటున ఉన్నావని
కన్ను గీటినావని
బుగ్గన చిటికేసావని
మనసును వెలిగించాను
మానస వీణను సవరించాను //

1 వ్యాఖ్య: