7, ఏప్రిల్ 2012, శనివారం

మర్మములు తెలుసుకో

Feel the deapth of this sentence !

Even God does not like the hardness of toungue and heart -

That's why he made them boneless ....
నీకు ఈ రహస్యం తెలుసా !నాలుక, హృదయ వాహిక

కఠినంగా, కర్కశంగా ఉండడం

ఆ దైవానికి సైతం , ఇష్టం లేక

మృదుత్వం, లాలిత్యం రంగరించి

అస్థి(త్వం) లేకుండా

శల్య రహితంగా

ఆ రెంటిని మలిచాడు

ఆ విధంగా సర్వ జగతిని

పరిరక్షించాడుమనసు శిరీష కుసుమ పేశలం

మరిచావా బ్రతుకు బడబానలం

1 వ్యాఖ్య: