30, ఏప్రిల్ 2012, సోమవారం

కొలను ...అల

కొలను
అల.. ను 
అడిగింది 
నన్ను 
కలవరం పెట్టడం తప్ప
నీ కింకేం 
పనిలేదా అని 

కుసుమం 
భ్రమరాన్ని 
అడిగింది 
చుట్టూ 
గింగురుమనడం తప్ప
నీ కింకేం 
చేతకాదా అని 

సరిగ్గా అప్పుడే 
జాబిలీ
నాచెలి నడిగింది 
ఈ వెన్నెల 
చాలా  
ఇంకా 
కావాలా అని 

ఆ ప్రశ్నకు   
కొలను 
తెల్లబోయింది
కుసుమం 
సిగ్గుతో 
సోలి పోయింది   

1 వ్యాఖ్య: