10, ఏప్రిల్ 2012, మంగళవారం

ఈ నిజం తెలుసుకో ..

How beautiful God keeps on adding one more day in your life - Not only because you need it -
One else need you ................

ఆ దైవం ...
మరొక రోజుని నీకు ప్రసాదించింది
నీ జీవితాన్ని ప్రకాశవంతం చేసింది
నీ ఆయువు మరొక రోజు పొడిగించింది
నీ కోసమే కాదు ......................
నీకు మాత్రమె అవసరమని కాదు

మరి ఎందుకో తెలుసా !
నీ ఉనికి ఈ లోకానికి అవసరమని
మంచితనంతో మానవత్వంతో
నువ్వు ఎందరినో అలరిస్తావని
మమతానురాగాలు ప్రసరిస్తావని

ఒచ్చిన పని విస్మరించి
ఒత్తిడిలో చిత్తడిలో నలిగిపొతూ
జన్మించిన కారణం మరిచిపోకు
అకాల మరణాన్ని
రారమ్మని ఆహ్వానించకు
--------------------------------
ఎంతో దూరం లేదు మృత్యువు
అసలు నిజం అర్ధమయిందా
...........నీకు నీవే శత్రువు
------------------------------------

1 వ్యాఖ్య: