14, మార్చి 2012, బుధవారం

చాలు

ఒడిలో తలనిడుకొని విశ్రమించే
ఆ ఒక్క క్షణం చాలు
తమకంతో కురులను నిమిరి లాలించే
అనునయం చాలు
తన్మయంగా తదేకంగా వీ క్షిం చే
అనుభవం చాలు
అధ రాన్నిఅధరంతో పలకరించే
ఆనందం చాలు
మమతా వేశంలో లతలా అల్లుకు పోయే
ఆలింగనం చాలు
నేనున్నానని గుండెల్లో దాచుకొని సేద దీర్చే
అభయం చాలు
కడదాకా ఎన్ని ఇడుములైనా వీడిపోననే
అశ్రు బిందువు చాలు

2 వ్యాఖ్యలు: