14, మార్చి 2012, బుధవారం

ఆమెని చూచాక

ఆమెని చూచాక
మనసుందని తెలిసింది
అయితే ఇప్పటిదాకా
మరు భూమిలోనా నడిచింది
ఆమె రమ్మని పిలిచాక
ఏరువాక కనిపించింది
ఔనా మరి ఇన్నాళ్ళు
ఎండమావినా వలచింది
ఏడడుగులు నడిచాక
మోహన రాగం వినిపించింది
ఎంత దారుణం ఇంతకాలం
విరహమా ఆలపించింది
ఆమె రాకతో నాలో
అమృత వర్షం కురిసింది
ఇన్నాళ్ళకి కదా నా జీవితం
నవనందనమై విరిసింది

4 వ్యాఖ్యలు: