16, మార్చి 2012, శుక్రవారం

ఎదురు చూపులు

ఒళ్ళంతా కళ్ళు చేసుకొని
తోట ఎదురు చూస్తున్నది
పున్నమి వాకిళ్ళలో
పూలదోసిళ్ళతో నిలుచుని
స్వాగత గీతాలాలపిస్తున్నది

బహుశా మీ కోసమే నేమో !
తెల్లబోయి చూస్తారేం ?
పదండి మరి

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి